ÁSZF

A VARGA DEKOR Kft. általános szerződési feltételei

Az alábbi üzletszabályzat a VARGA DEKOR Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Szilvádi u. 15. adószám: 23993280-2-19) – továbbiakban: VARGA DEKOR Kft. által nyújtott termékeket és szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő – jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

(VARGA DEKOR Kft. és Megrendelő a továbbiakban együttesen: Felek).

 1. Cégadatok

Cégnév: VARGA DEKOR Kft.

Székhely: 8200 Veszprém, Szilvádi u. 15.

Ügyfélszolgálat: 8200 Veszprém, Szilvádi u. 15.

Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 8:00 – 16:00

Cégjegyzékszám: 19-09-515521

Adószám: 23993280-2-19

Képviselő: Varga Dávid ügyvezető

Telefon: +36 20 9 238 158

Web: www.vargadekor.hu

E-mail: info@vargadekor.hu

 1. Általános rendelkezések

A VARGA DEKOR Kft. kijelenti, hogy rendelkezik mindazon személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek az általa elvállalt vállalkozási tevékenységek szükségesek.

A Megrendelő kijelenti, hogy rendelkezik az általa megrendelt termékek, illetve szolgáltatások díjának a megfizetéséhez szükséges anyagi feltételekkel és készen áll a vállalkozói díj teljes kifizetésére.

A www.vargadekor.hu weboldalon közzétettek kötelezettség-mentes ajánlatnak tekintendőek. A VARGA DEKOR Kft. fenntartja a jogot, hogy termékeinek és szolgáltatásainak árát és tartalmát megváltoztassa vagy az aktuális készlet hiányában a megrendelést visszautasítsa.

 1. A szerződés létrejötte

A megrendelés akkor jön létre, amikor a VARGA DEKOR Kft. munkatársa a megrendelés elfogadásáról írásban – elektronikus úton vagy papír alapon – a Megrendelő részére visszaigazolást küld.

Visszaigazolás: A visszaigazolás tartalmazza a rögzített munka sorszámát, és/vagy a termék vagy szolgáltatás részleteit, árát, fizetési módját és határidejét. A megbízás részleteit az azt megelőző ajánlat tartalmazza.

A VARGA DEKOR Kft. minden beérkező megkeresést a rendszerében adminisztrál. Ezért a telefonon vagy más módon leadott megrendelések esetén is a Megrendelő e-mail címe regisztrálásra kerül.

Alvállalkozói vagy viszonteladói szerződés: speciális megbízások a VARGA DEKOR Kft. Általános Szerződési Feltételeivel összhangban alvállalkozói szerződésként kerülnek megkötésre.

 1. A teljesítés menete

Megrendelés elfogadását követően a VARGA DEKOR Kft. megkezdi a gyártást, ha szükséges a csomagolást és a szállítás megszervezését.

Nyomdai munka nélküli termék (display szerkezet) értékesítés esetében a terméket VARGA DEKOR Kft. határidőre telephelyén előkészíti, igény esetén csomagolja és futárszolgálattal kiszállíttatja

Nyomdai szolgáltatást igénylő megrendelés esetén: a leadott grafika a VARGA DEKOR Kft. általi elfogadása jelenti a szerződés kezdetét. Amennyiben a grafikai anyagleadási határidő után kerül leadásra és elfogadásra a Megrendelő grafikai anyaga, úgy a kivitelezési határidő ezzel arányosan változik. A grafika méretét és felbontását szakképzett grafikus kolléga ellenőrzi. Az elfogadásáról visszajelzés készül. Pontos határidőnap megadása hiányában a gyártás várható időtartama a grafikai anyagleadás napjától számítandó – tájékoztató jellegű információ.

Nem minősül késedelmes teljesítésnek, ha a megrendelés azért nem teljesül, mert az ahhoz szükséges és a Megrendelő által biztosítandó valamely feltétel teljesítése késedelmesen, vagy egyáltalán nem történik meg.

A VARGA DEKOR Kft. a szerződésben meghatározott termékek elkészültét követően, azokat a Megrendelőnek írásban készre jelenti, a Megrendelő pedig a szerződés szerint legyártott terméket köteles 3 munkanapon belül elszállítani vagy elszállíttatni. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a VARGA DEKOR Kft. jogosult tárolási díjat, valamint a felelős őrzés egyéb költségeit felszámolni, amelynek mértéke naponta az áru bruttó értékének 1,0%-a. Amennyiben a Megrendelő az árut a készre jelentéstől számított 10 naptári napon belül sem szállítja el, úgy a VARGA DEKOR Kft-nek jogában áll az árut a Megrendelő költségére és kockázatára a Megrendelő egyidejű értesítése mellett leszállítani a Megrendelő székhelyére, vagy telephelyére és jogosult a szerződésben rögzítettek szerint a vállalkozói díjat a tárolási díjjal, illetve a felelős őrzés egyéb költségeivel megnövelve kiszámlázni. Helytelen adatközlés miatt a termék téves címre történő szállítása esetén a Megrendelőnek az ezen okból felmerülő fuvar- és egyéb költségeket is meg kell térítenie.

 1. Fizetési információk

A fizetési adatok megadása a Megrendelő kötelessége és a Megrendelő felelősségére történik.

Fizetési módok:

Banki előreutalás: az összeg számlánkra történő beérkezése után történhet meg a termék átadása.

Készpénz vagy utánvétel: a termék átadásakor készpénzben fizetendő a teljes összeg.

Halasztott banki utalás: kizárólag vállalkozói szerződéssel megvalósítható fizetési mód.

Előleg bekérése: VARGA DEKOR Kft. fenntartja a jogot, hogy saját hatáskörben döntsön előleg bekéréséről. Az előleg mértéke és fizetési határideje megegyezés kérdése, azonban ilyen esetben a munka megkezdésének (anyagbeszerzés, nyomtatás, szerelés, felmérés, tervezés) feltétele a számlánkra történő beérkezése.

A VARGA DEKOR Kft. által kiállított számla átvételével a Megrendelő a teljesítést igazoltnak tekinti, azt mennyiségben és minőségben megfelelőnek fogadja el. A számla átvétele fizetési kötelezettséget jelent.

VARGA DEKOR Kft. fenntartja a jogot, hogy a fizetési késedelembe esett Megrendelőtől újabb megbízást ne fogadjon el. A lejárt határidejű tartozás ügyében az előzetesen üzleti alapon megajánlott kedvezményt utólag visszavonja. A visszavont kedvezmény számlázásra kerül és az eredeti követelés összegét növeli. Minden VARGA DEKOR Kft. által nyújtott kedvezmény kizárólag a fizetési mód és határidő teljesítésével együtt érvényes!

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha az általa megrendelt termékek, szolgáltatások, áruk megrendelésére azért került sor, mert azokat saját megrendelője részére kívánja továbbértékesíteni, akkor a saját megrendelője általi esetleges szerződés felmondás, vagy szerződés felbontás ellenére is a megrendelt áruk és termékek ellenértékét meg kell fizetnie, ha azokat már átvette, azt megelőzően pedig a Megrendelői elállás következményeit kell alkalmazni.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy fizetési késedelem esetén a Vállalkozó évi 20% késedelmi kamatot jogosult felszámítani, napi kamatszámítással. A késedelem szempontjából minden megkezdett nap egész napnak minősül.

 1. Szállítási információk

Az ajánlatban megadott szállítási határidő a tartalmilag hibátlan, műszakilag egyértelmű megrendelés esetén a nyomtatásra kész grafika leadásától és elfogadásától értendő. Az ajánlatban megadott szállítási határidő az ajánlat napján érvényes állapotnak megfelelő. A megadott határidő elteltét követő 3 munkanapban történő szállítás még időbeni teljesítésnek számít. Vis Major esetén, közlekedési és üzemzavarok, sztrájkok, nyersanyaghiány és hasonlók a szállítási idő megfelelő meghosszabbításához vezetnek.

VARGA DEKOR Kft. nem vállal felelősséget a szállítási hibából vagy a Megrendelő által hibásan leadott dokumentumokból vagy adatokból eredő késedelmes vagy hibás szállításért!

Külön árajánlat esetén az adott árajánlatban megadott határidők az érvényesek!

Szállítási opciók:

Másnapi kiszállítás Magyarország területén: futárszolgálat segítségével. A kézbesítést nagyban segíti, ha a Megrendelő mobil telefonszámot is megad. A kézbesítést 2 alkalommal ingyenesen megkísérli a szállító. Harmadik alkalommal a termék telephelyünkre visszaszállításra kerül.

Aznapi szállítás Veszprém és vonzáskörzetében egyedi szállítási ár alapján: Személyes átvétel: 8200Veszprém, Szilvádi u. 15. telephelyünkön.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a VARGA DEKOR Kft. az általa teljesített vállalkozás során elkészült termékek szállításához szükséges valamennyi kelléket és csomagolóeszközt (fabetétek, fólia, paletta, stb.), szállítást minden esetben kiszámlázza, azok értéke tehát a vállalkozói díjban külön tételként feltüntetésre kerül.

 1. Tulajdonjog, elállási jog

VARGA DEKOR Kft. minden termékével és szolgáltatásával összefüggésben fenntartja a tulajdonjogát mindaddig, amíg az adott megrendelés kifizetésre nem kerül. Ennek megfelelően a VARGA DEKOR Kft. 15 napot meghaladó fizetési késedelem esetén jogosult választása szerint az esetleges további gyártást, kiadást, illetve kiszállítást leállítani, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén a VARGA DEKOR Kft. jogosult ezen túlmenően a Megrendelőnek kiadott termékeket, árukat birtokba venni, leszerelni és követelni a felmerülő kárai és költségei megtérítését. A Megrendelő a VARGA DEKOR Kft. tulajdonát képező termékek és áruk visszavételéhez kifejezett hozzájárulását adja és elismeri, hogy ez az eljárás jogszerű a VARGA DEKOR Kft. részéről.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a felek között létrejött szerződéstől bármikor, indokolás nélkül elállhat, azonban ilyen esetben köteles a VARGA DEKOR Kft. teljes kárát, költségeit és kiadásait megtéríteni a VARGA DEKOR Kft. számlája alapján, továbbá köteles 10%-os mértékű meghiúsulási kötbért is egyidejűleg megfizetni a VARGA DEKOR Kft. részére.

 1. Szavatosság

A Megrendelő az általa észlelt esetleges minőségi hibát köteles a VARGA DEKOR Kft-nek soron kívül, írásban bejelenteni és egyben köteles szavatossági igényét megjelölni.

A Megrendelő a fenti módon bejelentett hiba esetén a Megrendelő köteles a termék továbbértékesítését, továbbszállítását, feldolgozását, feldolgozásba vételét, illetve felszerelését azonnali felfüggeszteni, valamint a hibásnak vélt árut a helyszínen a VARGA DEKOR Kft-nek bemutatni. Ennek elmaradása esetében a VARGA DEKOR Kft a reklamációt elutasítja és felelősségét a hibáért, valamint az abból származó esetleges következményekért kifejezetten kizárja.

Abban az esetben, ha a Megrendelő által bejelentett hiba valós és nem esztétikai, akkor a Megrendelő a hibás termék kijavítására, illetve, a rendeltetésszerű használatot gátló hiba esetében a kicserélésre tarthat igényt, a Ptk. Szabályainak megfelelően, amennyiben a VARGA DEKOR Kft ésszerű határidőn belül a kijavítást, illetve a kicserélést elvégzi. A rendeltetésszerű használatot nem gátló hiba esetében a Megrendelő a legyártott termék, illetve a leszállított áru átvételét és kifizetését nem tagadhatja meg.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az egyedi igényeknek megfelelően legyártott, elkészített, illetve beszerzett termékek, áruk esetében a minőségi megfelelőséget kizárólag a Megrendelő által leírt és a VARGA DEKOR Kft. által visszaigazolt árajánlatban szereplő paramétereknek való műszaki, fizikai és minőségi feltételeknek való megfelelőséget kell érteni, amelynek során a Megrendelő által választott anyagokból és technológiákból eredő következményekért a VARGA DEKOR Kft nem felel. Hasonlóan nem felel a VARGA DEKOR Kft a megrendelésben részletesen meg nem jelölt, vagy műszakilag meg nem határozható, illetve előre nem ismert használati feltételekből eredő sérülésekért, idő előtti elhasználódásokért, vagy egyéb nem paraméterezhető behatásokért.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megrendelt termékek fuvarozó által történő elszállítása esetén, bármilyen mennyiségi, vagy minőségi hiba észlelésekor haladéktalanul köteles a fuvarozóval szembeni igény érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket megtenni és erről VARGA DEKOR Kft-t haladéktalanul értesíteni. Ezen intézkedések elmulasztása esetén a Megrendelő nem követelheti a VARGA DEKOR Kft –től azoknak a károknak a megtérítését, illetve felel azokért a károkért, amelyek a fuvarozóval szemben érvényesíthetőek lettek volna. A megrendelt áru kézhezvételekor ellenőrizni kell annak sértetlenségét. Ha a csomag sérült és nincs mellékelve a futár által kitöltött kárfelvételi jegyzőkönyv, Megrendelő a csomagot ne vegye át! Áruhiány esetén Megrendelő küldje el a futár által kitöltött jegyzőkönyvet, és azonnal pótoljuk a hiányzó terméket. A további reklamációk/garanciális ügyek érvényesítése érdekében kérjük, őrizze meg a kifizetését igazoló számlát és szállítólevelet.

A Megrendelő a szerződéstől eltérő teljesítés esetén jogosult reklamációt bejelenteni. A reklamációt minden esetben kizárólag írásban, a VARGA DEKOR Kft ügyvezetőjének lehet és kell bejelenteni. A Megrendelő a reklamációban köteles az azonosításhoz szükséges minden adatot feltüntetni, illetve a reklamáció tényét igazolni. A reklamáció ténye nem jogosítja fel a Megrendelőt az áruért fizetendő ellenérték visszatartására, a VARGA DEKOR Kft azonban minden írásban bejelentett reklamációra köteles 3 munkanapon belül válaszolni és a szükséges intézkedéseket megtenni. A jelen pontnak megfelelően bejelentett és kivizsgált reklamációt a felek minden esetben kizárólag közös egyetértéssel, írásban zárhatnak le.

A VARGA DEKOR Kft. végig fenntartja magának a jogot, hogy elálljon a szerződéstől. Számlareklamációt a VARGA DEKOR Kft. a teljesítést követő 8 napig fogad el! A Megrendelő köteles az áru átvétele után az esetleges téves szállításokat, mennyiségi eltéréseket és hiányosságokat 5 napon belül írásban jelezni. A bejelentésen meg kell adni a szállítólevél, szerződés, számla számát, az áru és a kifogások pontos leírását. Szállítási sérüléseket az áru rendeltetési helyre érkezését követően azonnal jelezni kell. A Megrendelő vizsgálati kötelessége az egész szállítmányra kiterjed. A sérülés tényét és mértékét rá kell vezetni a szállítólevélre / átvételi elismervényre és azt a szállítóval alá kell íratni. Célszerű jegyzőkönyvet felvenni a kár nagyságáról. Esetleges hibák ellenére az árut át kell venni és megfelelően tárolni kell. Minden panaszt írásban, a megállapított egyes hibák pontos adataival kell benyújtani. Alkalmat kell adni a szállítónak a kifogásolt áru megtekintésére. Ha a hiba igazolásra kerül, választásunk szerint kijavítjuk, vagy az áru visszaadása ellenében hibátlan árut szállítunk.

Hibás javítás vagy hibás pótszállítmány esetében a Megrendelőnek jogában áll árengedményt kérni. A Megrendelő minden további kárigénye, mindegy milyen jogi alapból – amennyiben a törvény szerint lehetséges –, ki van zárva. Ha jelen feltételekben vagy a kötelező törvényi előírásokban nincs másképp szabályozva, VARGA DEKOR Kft-vel szemben, bármilyen kár miatt keletkező igények ki vannak zárva, ez nem érvényes szándékos vagy nagyfokú gondatlanságból eredő szerződéssértés esetére. A kizárás különösen az olyan következménykárok miatti igényeket foglalja magába, mint a termeléskiesés vagy elmaradt nyereség.

Abban az esetben, ha a megrendelt áru raktárkészlete kifogyott, a VARGA DEKOR Kft. fenntartja magának a jogot, hogy elálljon a szerződéstől.

A VARGA DEKOR Kft. nem vállal garanciát a nyomtatott, rendelt termék kismértékű színbeli eltérésére ha a termék a Megrendelő monitorán és a valóságban nem egyezik. A VARGA DEKOR Kft. szín-kalibrált nyomtatókkal dolgozik és a legjobb tudása szerint jár el, hogy mindig színhelyes minőségű terméket gyártson Önnek.

A Felek eltérő megállapodása hiányában a Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék értékesítése esetében, amely a Megrendelő személyéhez kötött, illetve amelyet a Megrendelő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő. Amennyiben a Megrendelő a szerződés megkötése után felmondja azt, kötbérként a megrendelt áru értékének 100%-át köteles megfizetnie a VARGA DEKOR Kft. részére.

Üvegfóliázás
Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az üvegeknek természetes hőfeszültség okozta törési kockázata van (a fólia felszerelése előtt is). Ez a kockázat rendszerint nagyon alacsony olyan üvegek és üvegszerkezetek esetében, melyek megfelelnek a vonatkozó előírásoknak valamint jó, sérülésmentes állapotban vannak. Az Eastman-LLumar „fólia az üvegre” kompatibilitási ellenőrzése azt hivatott megállapítani, hogy a fólia felhelyezése következtében az üvegszerkezet természetes hőfeszültségből adódó törési valószínűsége jelentősen növekszik e. Pozitív hőfeszültség eredmény azt jelenti, hogy a kockázat alacsony marad, nem azt, hogy az üveg nem törhet el. A kompatibilitási értékelés azt valószínűsíti, hogy az üveg jó, sérülésmentes állapotban van, megfelel a vonatkozó előírásoknak és megfelelő üvegezési gyakorlatnak.
Az üveg hőfeszültséggel kapcsolatos ellenállósága nagyban függ az üveg / üvegezés minőségétől, beleértve az élek minőségét is (mint például az éleken történő apró hibák, repedések, lepattant üvegdarabok, egyéb sérülések). Az üvegre és üvegezés minőségére és állapotára nincs befolyásunk, ezért cégünk nem tud és nem vállalhat garanciát az üvegtörés és / vagy üveg sérülése esetén.
A garancia nem vonatkozik karcolásokra, vágásokra, szakadásokra, nem rendeltetésszerű használatból, tisztításból (ecet, súrolószer, ammónia tartalmú tisztítószer pengézés stb.) eredendő sérülésekre.

 1. Adatvédelem

A Megrendelő által a rendelési folyamat során megadott adatokat a VARGA DEKOR Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve elektronikus vagy postai úton marketing információ küldés céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére csak a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként közreműködő partnernek (pl. futárszolgálat) továbbítja. Partnerek az így kapott adatokat semmilyen formában nem jogosultak felhasználni, tárolni, illetve továbbadni.

A Megrendelő a VARGA DEKOR Kft-vel megkötött szerződés alapján kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyét a VARGA DEKOR Kft. az elvégzett tevékenysége tekintetében referenciaként megadja, illetve az általa gyártott, felszerelt termékekről, szolgáltatásokról fotókat készítsen és ezeket referenciaként felhasználja.

A VARGA DEKOR Kft. a Megrendelő kérésére a VARGA DEKOR Kft. által kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást ad, illetve azokat a Megrendelő kérésére módosítja.

A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az info@vargadekor.hu címre kell eljuttatni. VARGA DEKOR Kft a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat.

 1. Jogi nyilatkozat

A VARGA DEKOR Kft. fenntartja a weboldalon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. Az itt található adatok és információ nem minősíthető úgy, mint a társaság tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére, az ügyfeleknek minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról az általuk igényelt szolgáltatások saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e.

A VARGA DEKOR Kft. bár törekszik rá, nem garantálja, hogy a weboldalon elérhető információ naprakész legyen, továbbá nem vállalja a felelősséget a weboldalon történt elírásokért, sem pedig a weboldal tartalmának jogosulatlan megváltoztatásáért. A VARGA DEKOR Kft. fenntartja a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére.

 1. Általános rendeltetésszerű használat az összes termékünkre

Oldószeres vagy laminált nyomatok tisztítása csak vegyszer mentes nedves törlőkendővel lehetséges.

Kültéri használat esetén ponyva és háló termékeket tökéletesen ki kell feszíteni, hogy nehezen tudjon belekapni a szél. Szeles és magas helyeken felelős statikus tervező szakember hivatalos és hatóságilag engedélyezett terve alapján rögzíthető fel a nyomtatott termék. A nyomtatott termék által okozott károkért és sérülésekért a Megrendelő vállalja a felelősséget. Természeti erő miatt bekövetkezett károkért a VARGA DEKOR Kft. nem vállal felelősséget. Pl. Ponyva, háló vagy zászló szakadása szél miatt, napfény okozta fakulás miatt.

Táblák kültéri kihelyezésekor figyelembe kell venni a hőmérsékletváltozás okozta dilatációs méretváltozást.

A feliratozott és a nélküli ruházati termékek tisztításakor az adott termékben található mosási előírást be kell tartani.

Hozott ruhákra nem tudunk garanciát vállalni.

Ruházati termékek méretében +/- 5% eltérés a gyártó által elfogadott.

Gépjármű dekoráció:

Az ajánlat a mosást nem tartalmazza, kivéve ha erre vonatkozólag külön megállapodás született.. Kérjük a gépjárműveket tiszta állapotban átadni.

A fényezésért felelősséget nem vállalunk fólia felhelyezésénél, ill. eltávolításánál sem. Ilyen esetben előfordulhat, hogy a lakkréteg és a fényezés elválik.

A műanyag felületre (nem fényezett műanyagra vonatkozik) felrakott fóliáért, valamint hozott (nem a VARGA DEKOR Kft. által előkészített) fóliára garanciát nem tudunk vállalni.

A frissen fóliázott autót legalább 2 hétig nem szabad tisztítani.

Ha a gépjármű 6-8 hétnél frissebb fényezésű garanciát nem tudunk vállalni.

A fóliát ért külső sérülésekért felelősséget nem vállalunk.

Ha a hideg karosszériára hirtelen meleg víz érkezik, vagy az átforrósodott karosszériára hideg víz érkezik, a fólia károsodhat.

Gépi mosóban történő tisztítás elkerülendő, a gépi mosó károsítja a fólia felületét és rövidíti az élettartamát.

Magasnyomású mosóval az elemek éleinél, toldásoknál direktben tilos a tisztítás.

A fólián a fényezés esetleges sérülése átlátszódhat, ha nem egységes a felület (karc, lakk sérülése, stb.) A fólia eltávolításakor a műanyag (fényezett) elemek fényezésének sérülése előfordulhat, ahogyan az utólagosan fényezett –esetleg sérült- felületeken is.

Amennyiben megrendelő biztosítja a fóliázás helyszínét, megrendelő tudomásul veszi, hogy a munkavégzés helyszínén, zárt térben, folyamatosan – éjszakai is – 15 – 20 Celsius-fok közötti hőmérsékletet kell biztosítania.

A fóliázást követő 24 órán át is biztosítania kell a megrendelőnek a járművek 15-20 fok hőmérsékletű helyiségben történő tárolását. Ellenkező esetben garanciát nem tudunk vállalni.

A fóliázáshoz szükséges egyes műanyag részek (pl. lejáró ablak külső vízlehúzó, lámpatestek, kilincs, stb.) leszerelése. Ezen műanyag részekért nem tudunk felelősséget vállalni, mert a nem látható részek előzőleges szerelés vagy elöregedés miatt sérülhettek, sérülhetnek.

Személyautók, kisteher járművek (pl. Caddy, Berlingo, Jumpy, Hiace, stb.) elhelyezését tudjuk vállalni, melyet ajánlatunk tartalmaz. Nagyobb járművek esetében a fentiekben részletezett feltételeknek megfelelő hely bérlése külön megállapodás kérdése.

Világító LED termékek:

A LED termékek fizikai megbontása tilos.

Vezérlőt vagy tápegységet csak megfelelő pólusokkal és feszültséggel szabad bekötni.

A fentiek be nem tartása a LED termékek garanciáját megszünteti .

 

 1. Vegyes rendelkezések

A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy eltérő megállapodás illetve szerződéses rendelkezés hiányában a közöttük létrejött szerződés teljesítése során a tudomásukra jutott, bármely közlés, adat, tény és egyéb információ, illetve a másik fél részére eljuttatott, vagy az általa megkapott iratok tartalma tekintetében mindkét felet titoktartási kötelezettség terheli. A szerződő felek kötelezik magukat arra is, hogy ezeket az információkat bizalmas üzleti információként kezelik a szerződés fennállása alatt és azt követően is, időbeli korlátozás nélkül.

A szerződő felek tudomásul veszik, hogy egyik szerződő fél sem jogosult az ÁSzF teljesítése kapcsán tudomására jutott bármely adatot, tényt, információt, tervet vagy dokumentumot a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek átadni.

A szerződő felek jelen ÁSzF-ben foglaltak megszegésével okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelnek.

A szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy jelen ÁSzF-ből eredő jogvitáikat mindenkor megkísérlik békés úton tárgyalások útján rendezni.

A jelen ÁSzF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Kelt. Veszprém, 2015. február 16.